Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Elevrådet er viktig for at elevene skal bli hørt og tatt på alvor.

 
Hva gjør en tillitselev ?
Tillitseleven representerer sin klasse i skolens elevråd etter å ha blitt valgt av og blant klassens elever.
Tillitseleven tar opp saker fra klassen i elevrådet og har plikt til å møte på elevrådsmøtene. Utover det måtillitseleven klargjøre med klassen sin hvilke forventninger de har til hans/ hennes innsats.
Kontaktlærer og tillitselev må bli enige om hvordan og når tillitseleven informerer og tar opp saker med klassen.
Alle tillitsvalgte sitter i elevrådet, og har møteplikt på elevrådsmøter. Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.
 
Elevrådsstyret:
Elevrådet administreres av et styre som består av leder, nestleder, sekretær og et antall styremedlemmer med ulike ansvarsområder.

Elevrådsstyret har hovedansvaret for aktiviteten i elevrådet og for at vedtak i elevrådet følges opp. Men det betyr ikke at det er styret som skal gjøre alt. Delegering av oppgaver til elevrådet og eventuelle utvalg i elevrådet er viktig for å holde elevrådet aktivt.

 
Ansvar og funksjoner:
Elevrådsleder:
Leder for elevrådet og elevrådsstyret. Lederen er øverste ansvarlige for at det er aktivitet i elevrådet, og at vedtakene i  elevrådet følges opp. Elevrådslederen er elevrådets ansikt og stemme både innad på skolen og utad. En dyktig ledermå være fl ink til å delegere oppgaver for å inkludere fl est mulig i arbeidet og sørge for å ha oversikt over hvilke aktiviteter som foregår til enhver tid.
Nestleder:
Se elevrådsleder. Nestlederen er elevrådslederens høyre hånd, og deler ansvaret med lederen. Nestlederen må sørge for å ha like god oversikt over elevrådets aktivitet som lederen.
Leder og nestleder må avklare seg imellom hvordan de vil fordele arbeidsoppgaver. Nestlederen er lederens stedfortreder, når lederen er forhindret fra å stille opp.
Sekretær:
Holder orden på innkallinger og referater fra møtene i elevrådet og elevrådsstyret. Normalt er det sekretæren som skriver innkallinger og referat
Elevrådskontakt:
Alle skoler er forpliktet gjennom Opplæringsloven til å legge til rette for elevrådsarbeid. En kontaktperson forelevrådet er en viktig del av dette. Elevrådskontakten bistår med svar på spørsmål og praktiske gjøremål etter forespørsel fra elevrådet. Elevrådskontakten tar ansvar for at elevrådet får nødvendig opplæring så raskt som mulig etter de er valgt.
Hva gjør elevrådskontaken:
Det er viktig at elevrådet og elevrådskontakten snakker sammen om hvilke forventninger som stilles til rollen som elevrådskontakt.
Følgende er kun eksempler på oppgaver elevrådskontakten kan gjøre:
  • Hjelpe det nyvalgte elevrådet i gang med arbeidet
  • Sørge for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeid,saksbehandling, møteledelse, konfl iktløsning, etc.
  • Veilede elevrådet i arbeidet, gi råd om hvem elevrådet bør henvende seg til ift. ulike saker de behandler.
  • Hjelpe elevrådet med praktiske oppgaver, f. eks reservering av møterom og videreformidling av informasjon til skolens ansatte.
  • Se til at skolen legger til rette for elevrådsarbeid, har elevrådskontor og økonomi, blir hørt av ledelsen, osv.
 

 

 

Elevrådskontakt: Synnøve Stokke

Elevrådsrepresentanter:

8a Emil French

8b Esrom Fikre

8c Alida Bach

8d Max Williamsen

9a Vidar Karlsen

9b Ayleen Øyen

9c Fatin Ben Abdellah

9d Elise Flovikholm

10a Alisander Joø leder elevråd

10b Maiken Bøe Møst

10c Oscar Kaplanski nestleder

10d Pernille Ingebrigtsen styremedlem

 

 

Referat fra 26.09.2014

Referat fra 24.10.2014

Referat fra 26.01.2014