Eksamen

TIDSPLAN FOR EKSAMEN

Skriftlig eksamen

Onsdag 18.mai

09.00: Opplysning om trekkfag

Fredag 20.mai

Eksamen matematikk. Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig kl. 09.00

Mandag 23.mai 

Forberedelse norsk hovedmål og sidemål.

Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig kl. 09.00

 

Tirsdag 24.mai 

Eksamen norsk hovedmål

Onsdag 25.mai 

Eksamen norsk sidemål

 

Torsdag 26.mai      

Forberedelse til eksamen engelsk.

 Fredag 27.mai

Eksamen engelsk

 

 

Muntlig eksamen (Lokalgitt eksamen)

9. og 10. juni 2016

Informasjon om utvidet tid til skriftlig eksamen

I henhold til Forskrift til Opplæringsloven  § 3-32, har elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette innebærer at det blant annet gis mulighet til å søke om utvidet tid på eksamensdagen. (1 time ekstra) 
Søknad, vedlagt legeattest eller annen dokumentasjon, sendes rektor innen 29. april 2016.
Eksempel på  søknad.

Standpunktkarakterer

En standpunktkarakter skal uttrykke den kompetansen eleven har ved avslutningen av opplæringen.

Her finner du mer informasjon om dette :

http://www.udir.no/Vurdering/Standpunktvurdering-i-fag/

 

 

 

Veiledninger til eksamen 

Her er lenke:

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/#Eksamensoppgaver-og-veiledninger

Før eksamen

Her ser du hva du som skal ta eksamen bør se på i forkant av eksamensgjennomføringen 

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

 

 

 

Klage på karakterer

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og dine foresatte. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor.

Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5. 

Les mer her :ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER GRUNNSKOLEN.docx

Eksamensresultater

På skoleporten:

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=975277259&vurderingsomrade=11&skoletype=0&skoletypemenuid=0&underomrade=21&sammenstilling=4&fordeling=0#rapport