7.lk

Seitsemännen luokan opetussuunnitelmaan kuuluu
mm. piirtämisen ja maalaamisen teoriaa, tekniikkaan ja välineisiin tutustumista. Tunneilla opiskellaan kolmiulotteisuutta ja muotoja. Lisäksi mm. rakennellaan, tutustutaan keramiikan alkeisiin, värioppiin, opetellaan kuvan sommittelua, kuvakerrontaa ja hieman mediataitojakin.

 

8.lk valinnainen kuvataide

Kahdeksannella luokalla opiskellaan kuvan sommittelua, perspektiivin perusteita sekä eri piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita. Tutustutaan myös maailman taidehistorian tyylisuuntiin, käydään näyttelyissä ja harjoitellaan oman tyylin löytämistä. Digikuvauksen saloihinkin tutustutaan hieman.
 

9.  lk valinnainen kuvataide

Yhdeksännellä luokalla syvennetään omaa ilmaisua, sekä tietojen ja taitojen syventämistä eri aihepiirien puitteissa. Yhdeksännellä luokalla pitkäjännitteisempi opiskelu lisääntyy.
 

 

KUVATAIDE - ARVIOINTIKRITEERIT
Arvosana SUUNNITTELU ASENNE PROSESSI TUOTOS
10 erinomainen - osaa esittää vaihtoehtoisia toteutustapoja
- suunnitelma on omaperäinen
- oppilas osoittaa erityistä harrastuneisuutta kuvataiteessa
 
 
 
 
 
 
 
 
-osaa arvostaa myös toisten töitä, tekee työn erittäin innokkaasti loppuun, osoittaa kiinnostusta taidetta kohtaan, auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti toisia
 
 
 
 
 
 
 
-oppilas osaa käyttää erittäin luovasti opetettuja tekniikoita työssä, huomaa itse työssä korjattavat asiat ja osaa korjata ne, osaa arvioida omaa suoritustaan ja työtään realistisesti
 
 
 
 
 
 
-on suunnitelman mukainen
ja erittäin hyvin toteutettu sekä viimeistelty
-työ on omaperäinen
- kaikki tuotokset ovat erinomaisia
 
 
 
 
 
 
 
9 kiitettävä -oppilas ei tyydy yksinkertaisimpaan toteutustapaan
- suunnitelma on luova annettujen ohjeiden puitteissa
- osaa soveltaa opetettuja tekniikoita työssään
 
 
 
 
 
 
 
-oppilas on kiinnostunut ja haluaa oppia lisää
- oppilas auttaa mielellään muita
 
 
 
 
 
 
 
-oppilas osaa tehdä työn loppuun omatoimisesti
-pystyy arvioimaan realistisesti työtään ja pystyy hyödyntämään saamaansa palautetta
 
 
 
 
 
 
 
 
- tuotos on laadultaan hyvä ja viimeistelty
- jokainen tuotos on yhtä hyvin toteutettu
 
 
 
 
 
 
8 hyvä -oppilas suunnittelee opettajan ohjeiden mukaan
-suunnitelma ei ole omaperäinen
-hallitsee ja osaa toteuttaa keskeisimpiä opetettuja perustekniikoita
 
 
 
 
 
 
 
-yrittävä asenne työn tekoon
-huolehtii omista ja koulun työvälineistä
-oppilas auttaa muita pyydettäessä
 
 
 
 
 
 
-oppilas osaa tehdä työn valmiiksi ohjeiden mukaan
-oppilas arvostaa työtään
-osaa ohjatusti korjata omaa työtään
-oppilas osaa pyytää apua ja lisäohjeita
 
 
 
 
 
 
-tuotos vastaa annettuja ohjeita
- tuotos on valmis
- oppilas arvostaa tuotoksiaan
 
 
 
 
 
 
 
7 tyydyttävä -suunnitelmat ovat useimmiten toteutuskelpoisia
-suunnitelmia täytyy korjata ja täydentää
 
 
 
 
 
 
 
- kuuntelee ohjeet ja kykenee tekemään ohjeiden mukaan
- töiden viimeistely vaillinaista eikä kiinnosta tehdä työtä loppuun
- työskentely valittavaa, mutta yrittää silti
- järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen on puutteellista
 
 
 
 
 
 
 
-oppilas ei hallitse opetettua tekniikkaa täysin
-oppilas haluaa päästä vähällä ja ei keskity
-oppilas pyytää harvoin neuvoja ja lisäapua
-oppilas arvioi epärealistisesti
 
 
 
 
 
 
-tuotos on usein keskeneräinen
-tuotos ei aina vastaa suunnitelmaa
-tuotoksesta löytyy keskeisimmät työssä opetetut asiat
 
 
 
 
 
 
6 kohtalainen -suunnitelmat ovat puutteellisia ja epätäydellisiä
-töiden suunnittelu ei kiinnosta oppilasta
-oppilas ei osaa tehdä suunnitelmaa
 
 
 
 
 
 
 
- ohjeiden kuuntelemisessa vaikeuksia
-työskentely ja suunnittelu ei kiinnosta
-oppilas ei juuri lainkaan huolehdi työvälineistään
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-työskentely ja suunnittelu ei kiinnosta
-oppilas ei juuri lainkaan huolehdi tarvikkeista ja työvälineistä
- häiritsee muiden opiskelua
 
 
 
 
 
 
-tuotos on keskeneräinen
- tuotos ei vastaa annettuja ohjeita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 välttävä -oppilas ei osaa lainkaan tehdä suunnitelmaa
 
 
 
 
 
 
- ei kuuntele ohjeita
- oppilas ei ole juurikaan kiinnostunut kuvataiteesta
- ei ole kiinnostunut omista ja muiden tuotoksista
- ei huolehdi työvälineistä
 
 
 
 
 
 
- osallistuu tunneille
- oppilas ei muista opetettuja asioita
- oppilas aloittaa työskentelyn. mutta ei saa tuotosta valmiiksi
- ei osaa/välitä arvioida omaa työskentelyään
 
 
 
 
 
 
 
- tuotoksia ei ole tai
- tuotos on alkeellinen
 
 
 
 
 
 
 
4 hylätty - oppilas ei suunnittele työtään
 
 
 
 
 
 
- oppilas ei ole lainkaan kiinnostunut kuvataiteesta
- oppilas häiritsee asenteillaan muiden työskentelyä
- ei käytä työvälineitä asiallisesti ja tuhoaa niitä
 
 
 
 
 
 
- oppilas ei tee tunnilla juuri mitään asiaan liittyvää
- oppilaalla ei ole mitään valmiita tuotoksia arvioitavaksi
 
 
 
 
 
 
 
- tuotos on hylätty
- tuotosta ei ole
 
 
 
 
 
 
VALTAKUNNALLINEN OPS

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas osaa 
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuri-palveluja
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia 
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten 
   lähteinä.